با استفاده از این ابزار می توانید شیپ فایل GIS را با هم یکی کنید.