در این فیلم آموزشی به چگونگی محاسبه شاخص پوشش برف با استفاده از داده های اقلیم شناسی همچون دما و بارش استفاده گردیده است.

 

 

************آموزش SAGA GIS قسمت اول**************

************آموزش SAGA GIS قسمت دوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت سوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت چهارم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت پنجم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت ششم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت هفتم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت هشتم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت هشتم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت نهم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت دهم**************