در این بخش از آموزش نرم افزار SAGA GIS به روش فراخوانی تصاویر ماهواره ای بخصوص لندست 8 و ایجاد ترکیب باند های مختلف خواهیم پرداخت.

************آموزش SAGA GIS قسمت اول**************

 

************آموزش SAGA GIS قسمت اول**************