آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت هشتم طبقه بندی نظارت شده  (ناپارامتریک)

///آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت هشتم طبقه بندی نظارت شده  (ناپارامتریک)

آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت هشتم طبقه بندی نظارت شده  (ناپارامتریک)

در این قسمت به آموزش طبقه بندی نظارت شده  (ناپارامتریک) همچون شبکه عصیبی، SVM و RF پرداخته شده است

************آموزش SAGA GIS قسمت اول**************

************آموزش SAGA GIS قسمت دوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت سوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت چهارم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت پنجم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت ششم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت هفتم**************

 

About the Author:

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir