آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت پنجم

///آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت پنجم

آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت پنجم

با سلام در قسمت پنجم آموزشی نرم افزار SAGA GIS به بررسی دو ابزار و کتابخانه کاربردی در زمینه تحلیل های تصاویر لندست 8 پرداخته شد و روش های مختلف پنشارپینگ یا فیوژن تصاویر ماهواره ای و روش ارزیابی پوشش ابری آموزش داده شده است،

************آموزش SAGA GIS قسمت اول**************

************آموزش SAGA GIS قسمت دوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت سوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت چهارم**************

About the Author:

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir