با سلام در قسمت پنجم آموزشی نرم افزار SAGA GIS به بررسی دو ابزار و کتابخانه کاربردی در زمینه تحلیل های تصاویر لندست 8 پرداخته شد و روش های مختلف پنشارپینگ یا فیوژن تصاویر ماهواره ای و روش ارزیابی پوشش ابری آموزش داده شده است،

************آموزش SAGA GIS قسمت اول**************

************آموزش SAGA GIS قسمت دوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت سوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت چهارم**************