در این قسمت آموزشی یه معرفی تولید انواع شاخص های پوشش گیاهی تولید شده با استفاده از تصاویر ماهواره ای پرداخته شده است.

 

************آموزش SAGA GIS قسمت اول**************

 

************آموزش SAGA GIS قسمت دوم**************

 

************آموزش SAGA GIS قسمت سوم**************