سنجنده مودیس به معنی اسپکترو رادیومتر تصویربردار با قدرت تفکیک متوسط یک ابزار مهم ماهواره های Terra (EOS AM-1) و Aqua (در EOS PM-1) است. ماهواره Terra در مدار قطبی خورشید آهنگ از طرف قطب شمال به جنوب حرکت کرده و در هنگام صبح از خط استوا عبور می کند. در حالیکه طراحی مدار ماهواره Aqua به گونه ای است که از قطب جنوب به سمت قطب شمال حرکت کرده و در بعدازظهر از خط استوا عبور می کند. یکی از ابزار های قدرتمند در زمینه تحلیل تصاویر مودیس، افزونه Modis Toolkit می باشد، در این ویدیو کار با تصاویر ماهوا ره ای مودیس به صورت کامل و ساده آموزش داده شده است.