هر ساله در بسياري از کشورها مواد غذايي توليد شده به علل مختلف از بـين مـي رود و اين مسأله به گونه اي است که جمعيت کره زمين افزايش روز افزوني داشته و بـا کمبـود مواد غذايي روبروسـت. با توجه به نياز شديد جوامع بشري به مـــواد غذايــی بايد ضمن بالا بردن عملکرد مواد، از اتلاف آن جلوگيري نمود. در این پاور پوینت که در 21 اسلاید آماده گردیده است به بررسی تاثیر صنایع تبدیلی در رشد و توسعه شهرستان ساری می پردازد.

شامل:

1-  مقدمه

2- تأثیرات مثبت استقرار صنایع در روستاها

3- موانع و مشکالت واحدهای صنايع تبديلی و تکميلی

4- منطقه مورد مطالعه

5-صنایع تبدیلی

6- صنایع واسطه ای

7- تولیدات ساری

8- نمونه ای از محصولات بسته بندی شهرستان ساری

9- ارائه پیشنهادات برای کالاهای واسطه ای و تبدیلی در شهرستان ساری

10- منابع و مآخذ

قیمت: 30000 تومان