با استفاده از این ابزار Field های غیر ضروری را می توانید از جدول توصیفی داده خود کامل حدف کنید.