انتظارات و شگفتیهای جامعه ایران در مواجهه با کرونا

//انتظارات و شگفتیهای جامعه ایران در مواجهه با کرونا

انتظارات و شگفتیهای جامعه ایران در مواجهه با کرونا

کتاب انتظارات و شگفتیهای جامعه ایران در مواجعه با کرونا

About the Author:

دانشجوی دکترای اقلیم شناسی دانشگاه تبریز

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir