کتاب انتظارات و شگفتیهای جامعه ایران در مواجعه با کرونا