در این کسل تمامی فرمول و معادلات AHP با یک مثال کاربردی قرار داده شده است

 

داتلود