اکسل آماده مدل AHP

//اکسل آماده مدل AHP

اکسل آماده مدل AHP

در این کسل تمامی فرمول و معادلات AHP با یک مثال کاربردی قرار داده شده است

 

داتلود

About the Author:

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir