در این کلیپ آموزشی طریقه محاسبه TPI ولندفرم آن در محیط SAGA GIS آموزش داده شده است.