فرمت ASCI یک فرمت استاندارد بین تمام نرم افزارهای GIS و سنجش از دور می باشد و یکی از بهترین فرمت ها برای انتقال داده است. در این کلیپ آموزشی به تبدیل فرمت رستری به ASCI در ArcGIS پرداخته شد است.