این داده ها شامل اطلاعات کامل چاههای پیزومتری استان آذربایجان شرقی محدوده عجب شیر است که بصورت فایل اکسل بوده و بصورت روزانه می باشد و بازه زمانی بیش از 10 سال دارد.