دشت کبودر آهنگ استان همدان یکی از آبخوان های معروف ایران است که در چند سال اخیر با مشکلات فرونشست رو به رو بوده است در این فایل داده های شیپ فایل دشت کبودرآهنک قرار داده شده است که شامل:

1- مرز آبخوان

2- هدایت الکتریکی افقی

3- چاهای پیزومتری

و 4- قابلیت آبخوان

قیمت: 20000 تومان