نقشه اتوکد شهر بهارستان شامل لایه های اطلاعاتی:

کاربری اراضی،شبکه معابر، محله، تیپولوژی، بافت، اسکلت، طبقات، قیمت، کیفیت، مالکیت، نما

قیمت: 10000 تومان