از این وبسایت می توانید به  حدود 70% ایستگاه های سینوپتیک ایران رو پوشش داده و اطلاعات بارش در تمام سال ها از شاید 20 سال قبل تا به همین امروز دسترسی داشته باشید  و نه تنها در سالهای مختلف بلکه در ماه های مختلف میتونید اطلاعات بارش رو پیدا کنید.