دانلود داده های حوضه آبخیز تالار رود مناسب برای تحلیل های GIS  و هیدرولوژیکی

شامل:

1- ارتفاع

2- شیب

3- جهت شیب

4- کاربری اراضی

5- دما

6- بارش

7- ایستگاه های هیدرولوژیکی

8- تیسن ایستگاه ها

9- رودخانه

10 – محدوده حوضه آبخیز

11- رتبه بندی رودخانه