نقشه حاضر حاوی موارد زیر می باشد:

پارسل

حدود بلوک

شبکه معابر

در این قسمت جهت صحت سنجی نقشه حاضر تصویری از آن بصورت باز شده در فضای نرم افزار اتوکد به نمایش گذاشته شده است.

قیمت: رایگان