این فایل در محیط GIS فراهم شده و شامل شیپ فایل زیرحوضه و آبراهه  و مدل رقومی ارتفاع محدوده مورد مطالعه می باشد.

قیمت: 15000 تومان