در این شیپ فایل حوضه های آبریز و آبراهه های کل استان آذربایجان شرقی با دقت بالا قرار داده شده است.

قیمت: 10000 تومان