مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

قیمت: 7000 تومان

حجم فایل: 24 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آرادان

 • شیپ فایل بخش های شهرستان آرادان

 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آرادان

 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آرادان

 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آرادان

 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آرادان

 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آرادان

 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آرادان

 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آرادان

 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آرادان

 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آرادان

 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آرادان

 • شیپ فایل بارش شهرستان آرادان

 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آرادان

 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آرادان

 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آرادان

 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آرادان

 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آرادان

 • شیپ فایل سیل شهرستان آرادان

 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آرادان

 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان آرادان

 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آرادان

 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آرادان

 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آرادان

 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آرادان

 • شیپ فایل محدوده استان سمنان

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]