این دادها برای ایستگاه های باران سنجی و سینوپتیک بوده و برای تمام ایستگاه های باران سنجی و سینوپتیک از سال تاسیس تا سال 1398 را شامل می گردد و لایه شیپ فایل برای محدوده مورد نظر هم موجود می باشد

قیمت: 20000 تومان

دانلود

 

در صورت نیاز به داده هایی با قدرت تفکیک بهتر و به صورت تفکیکی با ما تماس بگیرید