این فایل تمام فرومل نویسی انجام شده فقط ارزش مقایسه زوجی را در جدول قرار دهید

خروجی AHPبه صورت خودکار برای شما محاسبه می گردد.

قیمت: 10000 تومان