این لایه با استفاده از داده های ماهواره ای با میانگین سال 1975 تا 2003 تهیه گردید است،

قیمت: 10000 تومان

دانلود