این لایه با استفاده از داده های ماهواره ای با میانگین سال 1975 تا 2003 تهیه گردید است، مقدار بر حسب *10 در نظر گرفته شده است.برای استفاده بهتر است مقادیر داده تقسیم بر 10 گردد.

قیمت: 10000 تومان

دانلود