با این اکسل می نوانید

نرم افزار تبدیلات زاویا به مرکاتور و بلعکس در اکسل Convert Degree to UTM & UTM to Degree

محاسبات
– قطر بزرگ و کوچک مداری
– خروج از مرکز مداری
– شعاع قطب منحنی
– زون ها
– نیمکره انجامد دهید