نرم افزار GS+ یک برنامه تحلیل زمین اماری است که به شما کمک می کند تا روابط مکانی موجود در داده های ژئورفرنس شده را سریع و به طور کار امدی استخراج نمایید .
برای ورود اطلاعات به این نرم افزار از یک صفحه گسترده استفاده می شود.پس از بررسی اماری اولیه ، توزیع داده های متغیر وابسته از لحاظ نرمال بودن، چولگی و کشیدگی که از طریق منوی Data/Primary Data Summary/ Summary Statistics انجام می شود می توان در صورت نیاز با انجام تبدیل، داده ها را نرمال کرده و داده های پرت را پس از تشخیص حذف نمود.
پس از اطمینان از صحت نرمال بودن داده ها ، می توان نیم تغییر نمای تجربی را تعیین و مدل مناسب را برازش داد.

⬇️ نسخه 5.1 کرک شده ولی نسخه های بالاتر (9و10) هنوز کرک نشده اند و بصورت trial ده روزه کار میکنند و امکان نصب مجدد روی ماشین فعلی میسر نیست.

لینک دانلود نرم افزار

لینک آموزش نرم افزار