نقشه Landcover  برای کل ایران با قدرت مکانی 25 متر این داده با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 برای سال 2015 تهیه گردید است.

جدول زیر شماره هر کلاس  کاربری نمایش داده شده است.

نمایش نقشه موجود

قیمت: 100000توان

 

دانلود