پرسش نامه حاضر به منظور انجام تحقیقی دانشگاهی در قالب یک پایان نامه کارشناسی ارشد راجع به تأثیر پذیری متقابل فرهنگی گردشگران و جامعه گردشگر پذیر روستایی(مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ….)می‌باشد.

این پرسشنامه  برای گردشگران و هم برای مسئولین به طور مجزا ایجاد گردید.

قیمت: 20000 تومان