این کتاب آموزش و طراحی WEBGIS به صورت مرحله ای و مقدماتی به ربان انگلیسی آموزش می دهد.