محصول فوق دربرگیرنده ی 46 شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی  می باشد که شما می توانید از این داده ها در  مدل سازی و تحلیل های مختلف مکانی و فضایی استفاده نمایید.
مجموع داده ها به شرح زیر می باشد:
لایه رستری بارش کل سال
لایه رستری میانگین دمای سالانه
لایه رستری جهت شیب تولید شده با SRTM 30 متری
لایه وکتوری حوضه های آبخیز اصلی
لایه وکتوری بوستان
لایه وکتوری پولیگون محدوده شهر ها
لایه وکتوری  نفطه ای شهر ها
لایه وکتوری  نفطه ای ایستگاهای بارانسنجی و سینوپتیک
لایه وکتوری  خطی (توپوگرافی 100 متر)
لایه وکتوری پولیگون مرز شهرستان ها
لایه وکتوری پولیگون مرز دهستان
فایل رستری مدل رقومی ارتفاع(SRTM 30 متری )
لایه وکتوری پولیگون کلاس فرسایش خاک
لایه وکتوری  خطی گسل های اصلی
لایه وکتوری  خطی گسل های فرعی
لایه وکتوری پولیگون زمین شناسی با مقیاس 500000
لایه وکتوری پولیگون زمین شناسی با مقیاس 300000
لایه وکتوری  نقطه ای ایستگاهای ایستگاه هیدرومتری
لایه وکتوری  نقطه ای  زمین لغزش
لایه وکتوری پولیگون کاربری اراضی
لایه وکتوری  نقطه ای مساجد و امامزاده ها و مکان های مذهبی
لایه وکتوری  نقطه ای  پارک ها و مکان های تفریحی
لایه وکتوری  نقطه ای  پارکینگ ها شهری
لایه وکتوری  پولبگونی لندفرم(تقسیمات ویژگی های زمین)
لایه وکتوری  نقطه ای  پمپ بنزین
لایه وکتوری  خطی  خطوط انتقال انرژی
لایه وکتوری نقطه ای نیروگاه های
لایه خطی گسل های دوره کواترنری
لایه پولیگونی مناطق حفاطت شده
لایه نقطه ای قبرستان ها و آرامستان ها
لایه وکتوری خطی خطوط راه آهن
لایه وکتوری پولیگونی بارندگی
لایه وکتوری خطی رودخانه ها شامل(اصلی و فرعی)
لایه وکتوری خطی جاده ها(با تراکم شهری)
لایه وکتوری خطی جاده های اصلی
لایه فکتوری پولیگونی ساختما های شاخص(ادارات، دانشگاه ها و ..)
لایه رستری شیب به حسب درجه
لایه رستری شیب بر حسب درصد
لایه وکتوری گروه بندی خاک در دو سطح
لایه وگتوری پولیگونی زیرحوضه ها
لایه وکتوری نقطه ای فرودگاه ها، ایستگاه و ترمینال ها
لایه وکتوری نقطه ای روستاها
لایه وکتوری پولیگونی پهنه های آبی موجود(سد، برکه، دریاچه و ..)
لاینه پولیگونی پوشش زمین یا Landcover
لایه وکتور پولیگون محدوده شهرستان
لایه وکتوری پولیگون بخش های شهرستان.

قیمت: 10000 تومان

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان داورزن

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان زواره

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان تربت جام

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان تربت حیدریه

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان تایباد

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان سرخس

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان سبزوار

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان رشتخوار

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان قوچان

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان نیشابور

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان مشهد

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان مه ولات

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان خوشاب

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان خلیل آباد

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان خواف

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان کلات

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان جوین

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان جغتای

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان گناباد

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان فریمان

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان فیروزه

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان درگز

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان چناران

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان بینالود

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان بردسکن

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان باخزر

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان بجستان