در سایت Finer Resolution Observation and Monitoring – Global Land Cover می توانید Landcover  کل دنیا را با قدرت ماهوار های لندست 8 و سنتینل 2 دانلود کنید.

این داده ها برای سال 2015 از تصاویر لندست تولید شده و 2017 از تصاویر سنتینل 3 تولید گردیده است.

دانلود