دسترسی به داده های شاخص خشکسالی در مقیاس جهانی SPEI با فرمت Netcdf (در مقیاس های زمانی 1 تا 48 ماهه) در آدرس ذیل: