ابزار Spatial Join ستون ها را از یک جدول توصیفی به جدول دیگر بر اساس موقعیت مکانی یا مجاورت وارد می کند و عملیات Joint  را انجام می دهد.

این طور در نظر بگیرید که ما لایه از کاربری اراضی به صورت(پولیگون)داریم و یک لایه دیگر به صورت نقطه ای (لایه خانه های موجود) و می خواهیم اطلاعات توصیفی دو لایه را باهم اتصال دهیم.

با اجرای یک Spatial Join ، می توانید ستون های جدول نقطه را به لایه پولیگون منتقل کنید.

انواع روش های Spatial Join

ابزار Spatial Join از Proximity جغرافیایی برای ترکیب جداول توصیفی استفاده می کند. ستون ها را از ویژگی های اتصال به ویژگی های هدف منتقل می کند.

قبل از اجرای Spatial Join، باید یک نوع Spatial Join را انتخاب کنید. یعنی نزدیکی مکانی پیوستن به جستجوی آن است.

Within a distance

Intersect

دو ویژگی در یک فاصله مشخص قرار دارندرابه هم متصل می کند.
Spatial Join Within Distance
دو ویژگی در هر مکان به هم متصل می کند
Spatial Join Intersect

Identical

Completely within

هر دو ویژگی با هم منطبق هستند
Spatial Join Within Distance
اتصال دو ویژگی محدود در یک عارضه باشد
Spatial Join Intersect

Closest

عارضه به عارضه دیگر نزدیک باشد
Spatial Join Closest

بسته به نوع Spatial Join ، می تواند یک یا چند ویژگی را در لایه هدف قرار دهد. در این حالت ، شما باید یک Spatial Join ن را انتخاب کنید که شامل یک به یک یا یک به یک چند باشد.

 

عملیات Spatial Join

شما چندین ویژگی را دارید که می خواهید آنها را با یک ویژگی هدف ترکیب کنید. در این حالت ، باید مشخص کنید که این یک عملیات یک به یک یا یک به چند است.

1- عملیات یک به یک از ویژگی های پیوستن به ویژگی های هدف ، به یک ویژگی واحد می پیوندد. این معمولاً اولین رکوردی است که ابزار Spatial Join پیدا می کند.

one-to-one relationship

2- عملیات یک به چند به همه ویژگی ها ملحق می شود. این کار را با ایجاد چندین رکورد انجام می دهد . هر رکورد تکراری شامل سوابق ویژگی های از اتصال دو جدول است.

one-to-many relationship

به عنوان مثال ، اگر شما یک زمین  دارید. این زمین دارای 3 امتیاز در آن با 3 مالک متفاوت است. Spatial Join در لایه 3 قطعه زمین یکسان را ایجاد می کند. اما هر رکورد دارای یک نام صاحب زمین در آن است.