سایتهای زیر جهت بررسی جملات مقاله قبل از سابمیت استفاده نمایید

https://plagiarismdetector.net/

www.turnitin.com

www.ithenticate.com

www.writecheck.com