شیپ فایل شهر بجنور در پیوست قرار داده شده شامل جدول کامل مشخصات کاربری اراضی برای هر پارسل می باشد

قیمت: 10000 تومان

دانلود