این شیپ فایل محدوده تمام شهرهای ایران را به صورت کامل در بر گرفته، اطلاعاتی همچون، جمعیت، مساحت در جدول توصیفی آن موجود می باشد.

قیمت: 10000 تومان

دانلود