شیپ فایل کاربری اراضی، خیابان های اصلی، بافت تاریخی، مترو به صورت تفکیک شده قرار داده شده است.

قیمت: 5000 تومان

1- شیپ فایل منطقه یک

2- شیپ فایل منطقه دو

2- شیپ فایل منطقه سه

4- شیپ فایل منطقه جهار

5- شیپ فایل منطقه 5

6- شیپ فایل منطقه 6

7- شیپ فایل منطقه هفت

8- شیپ فایل منطقه هشت

9- شیپ فایل منطقه نه

10- شیپ فایل منطقه ده

11- شیپ فایل منطقه 11

12- شیپ فایل منطقه دوازده

13- شیپ فایل منطقه سیزده

14- شیپ فایل منطقه چهارده

15- شیپ فایل منطقه 15

16- شیپ فایل منطقه 16

17- شیپ فایل منطقه کاربری اراضی 17

18- شیپ فایل منطقه کاربری اراضی 18

19- شیپ فایل منطقه کاربری اراضی 19

20- شیپ فایل منطقه کاربری اراضی 20

21- شیپ فایل منطقه کاربری اراضی 21

22- شیپ فایل منطقه کاربری اراضی 22