شیپ فایل های حوضه آبخیز چالوس
شامل: ایستگاه های سینوپتیک شامل داده های بارندگی از سال 1379 تا 1396
توپوگرافی و  محدوده حوضه آبخیز