در این پست داده های وکتوری پل های شهر تهران قرار دداده شده است که به صورت میدانی برداشت شده است.

قیمت: 5000 تومان