این نقشه شیپ فایل شامل ریز کاربری شهر شهر تبریز می باشد

قیمت: 10000 تومان

دانلود