در این پست شیپ فایل کاربری اراضی شهر ارومیه قرار داده شده استکه جزئیات کاملی از ویژگی های کاربری های موجود در شهر را نشان می دهد. این فایل با استفاده از نقشه کاربری اراضی وضع موجود شهر تهیه گردید.

قیمت: 10000 تومان