🔹عملگرهای بولین از منطق بولين يعني درست و غلط در لایه‌های رستري استفاده می‌کنند. سلول‌های درست با یک (1) و سلول‌های غلط با صفر (0) تعريف می‌شود.
چهار عملگر بولي در رسترها اعمال مي‌شود که عبارتند از:
✅ عملگر And
✅ عملگر Or
✅ عملگر Not
✅ عملگر Xor

عملگر بولین And
🔹اين عملگر بر منطق تقاطع استوار است. بدين معنا كه اگر هر دو لايه درست باشند، آن سلول در خروجي 1 است و اگر يكي از آن دو غلط باشد. سلول موردنظر در خروجی شامل صفر می‌شود.

Input١ ≠ ٠ and Input٢ ≠ ٠, Output ١
Input١ ≠ ٠ and Input٢ = ٠, Output ٠
Input١ = ٠ and Input٢ ≠ ٠, Output ٠
Input١ = ٠ and Input٢ = ٠, Output ٠

 

 

عملگر بولین Or
🔹اين عملگر در منطق بولي مفهوم اشتراك را شامل می شود. به اين معنا كه اگر سلول از يك يا دو لايه درست بود در خروجي عدد يك می‌گیرد و در شرايطي كه هردو سلول غلط بود، عدد صفر می‌گیرد.
Input١ ≠ ٠ and Input٢ ≠ ٠, Output ١
Input١ ≠ ٠ and Input٢ = ٠, Output ١
Input١ = ٠ and Input٢ ≠ ٠, Output ١
Input١ = ٠ and Input٢ = ٠, Output ٠

عملگر بولین Not
🔹در اين عملگر سلول‌های درست در خروجي صفر و سلول‌های غلط در خروجي 1 را به خود اختصاص می‌دهند.
Input١ ≠ ٠, Output ٠
Input١ = ٠, Output ١