آموزش مقدماتی GIS

قسمت اول حجم3 مگابایت

قسمت دوم حجم 5مگابایت

قسمت سوم حجم 17 مگابایت

قسمت چهارم حجم27 مگابایت

قسمت پنجم حجم 9مگابایت

قسمت ششم حجم 9 مگابایت

قسمت هفتم حجم 3 مگابایت

قسمت هشتم 21 مگابایت

قسمت نهم حجم 22 مگابایت

قسمت دهم حجم 22 مگابایت

قسمت یازدهم حجم 5مگابایت

قسمت دوازدهم حجم 10 مگابایت

قسمت سیزدهم حجم 11 مگابایت

قسمت چهاردهم حجم 14 مگابایت

قسمت پانزدهم حجم 28 مگابایت

قسمت شانزدهم حجم 11 مگابایت

قسمت هفدهم حجم 4 مگابایت

قسمت هجدهم حجم 12 مگابایت

قسمت نوزدهم حجم 12 مگابایت

قسمت بیستم حجم 18 مگابایت