این فایل شامل داده های برف روزانه ایستگاههای استان مازندران در قالب فایل اکسل می باشد که از سال 1985 تا 2016 را شامل می شود.

قیمت این داده های کمیاب 10000تومان