فایل اکسل مدل تصمیم گیری چند متغیره مورا طوری طراحی گردید که فقط کافیست جای اعداد اولیه عوض شود

دانلود