فایل اکسل مدل آنتروپی شانون برای تحقیقاتی با بیش از 30متغیر در کلیه رشته ها تهیه شده و فقط کافیست اطلاعات مربوط به متغیرها در داخل آن کپی شود.

دانلود