فایل ورد روشهای تامین مسکن در 165 صفحه تدوین شده و حداقل از 20 منبع خارجی معتبر استفاده گردید و مناسب برای تدوین فصل دوم موضوعات مختلفی چون مطالعه تطبیقی مسکن. تامین مسکن و… برای رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری. طراحی و مدیریت شهری و رشته های مرتبط با بخش مسکن است. یک فایل جامع و کامل و بسیار مفید.
هزینه نگارش فصل دوم بطور معمول حداقل 500 هزار تومان می باشد که تنها با پرداخت یک دهم این مبلغ می توان از آن بهره مند شوید