با استفاده ابزار Merge در محیط ARCGIS می توانید چند شیپ فایل را باهم یکی کنیم.